සිංහල தமிழ் English
Medium_weerawansha-d4f48aa47e488d58eca0951c8d3ae747

விமல் வீரவங்ச

அமைச்சர் - Small and Medium Business and Entrepreneur Development, Industry, Logistics Management

Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262

தேசிய சுதந்திர முன்னணி (NFF) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

0112588999/ 0112882176

சுருக்கம்

#37

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

516

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Point of Order - Other
Page 7
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 16
275-1 (2020-01-03) Expunged Statement
Page 79
275-1 (2020-01-03) Point of Order- Technical/Procedural
Page 79
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 22
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 22
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 31
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-07-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Tissa Central College, Kalutara 
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262 தேசிய சுதந்திர முன்னணி (NFF), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112588999/ 0112882176
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.