සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-fff48b680945d8b0a2c4b4e9f72ff315

மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ

பிரதம மந்திரி - Finance, Economic and Policy Planning, Buddhasasana, Cultural Affairs, Religious Affairs, Urban Development, Water Supply, and Housing

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

சுருக்கம்

#146

மொத்த தரவரிசை

#39

கட்சி தரவரிசை

70

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 41
272-4 (2019-06-21) Question by Private Notice Page 29
272-1 (2019-06-18) Oral Contribution Page 108
271-11 (2019-06-04) Oral Contribution Page 31
271-10 (2019-05-24) Question by Private Notice Page 34
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 36
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 21
271-4 (2019-05-08) Oral Contribution Page 12
271-1 (2019-04-23) Oral Contribution Page 77
271-1 (2019-04-23) Expunged Statement
Page 79

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1945-11-18
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: D.A Rajapaksa, Sons: Namal, Brother: Chamal
கல்வி
School: Richmond College, Galle, Nalanda College, Colombo
School 2: Thurstan College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.