සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana-abc8f7d753ca031512b147606dcce671

ரமேஷ் பதிரண

அமைச்சர் - Plantations and Export Agriculture

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, காலி மாவட்டம்

0912248505/ 0112773811

சுருக்கம்

#88

மொத்த தரவரிசை

#22

கட்சி தரவரிசை

86

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
270-7 (2019-03-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
267-6 (2019-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 47
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1969-12-05
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father- Richerd Pathirana
கல்வி
School: Rchmond Collage, Galle
Undergraduate: University of Peradeniya, MBBS
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0912248505/ 0112773811
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.