සිංහල தமிழ் English

ப்ளாக் / தகவல் வரைபடங்கள்

Medium_phone

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under தகவல் வரைபடங்கள்

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ සම්මානලාභී මන්ත්‍රීවරු

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු සහ අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරු ලබාගත් මෙම සම්මාන වල විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න     8 වන...

Medium_phone

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under தகவல் வரைபடங்கள்

සමගි ජන බලවේගයේ සම්මානලාභී මන්ත්‍රීවරු

සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු සහ අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරු ලබාගත් මෙම සම්මාන වල විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න   8 වන පාර්ලිමේන්ත...

Medium_phone

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under தகவல் வரைபடங்கள்

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සම්මානලාභී මන්ත්‍රීවරු

  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සහ අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරු ලබාගත් මෙම සම්මාන වල විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න   8 වන පාර්ල...

Medium_3
Medium_8
Medium_n
Medium_o
Medium_-100
Medium_english-100

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.