සිංහල தமிழ் English
Medium_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033

People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE)

16 Haig Road, Bambalapiya, Colombo 4

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.