සිංහල தமிழ் English
Medium_alahapperuma-7273c0c83d5aa4baac4f3c4fc7137645

டலஸ் அழகப்பெரும

அமைச்சர் - Education, Sports and Youth Affairs

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, மாத்தரை மாவட்டம்

413021900

சுருக்கம்

#54

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

253

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 38
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 21
273-9 (2019-08-08) Oral Contribution Page 8
273-8 (2019-08-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
273-3 (2019-07-25) Oral Contribution Page 16
271-4 (2019-05-08) Oral Contribution Page 17
271-4 (2019-05-08) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 16
271-4 (2019-05-08) Prime Ministers Question Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-05-14
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Servatius College, Matara
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 413021900
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.