සිංහල தமிழ் English
Medium_suwaminathan-a6e89656f75dec2654dbd09d4a13509d

D. M. Swaminathan

Minister - Resettlement, Rehabilitation, Northern Development and Hindu Religious Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

0112334043/0112884959

SUMMARY

#116

Overall Rank

#48

Party Rank

118

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-4 (2018-05-11) Question by Private Notice – Response Page 8
259-9 (2018-04-03) Written Question- Response Page 28
259-5 (2018-03-20) Question by Private Notice – Response Page 29
259-5 (2018-03-20) Written Question- Response Page 26
257-17 (2017-12-08) Written Question- Response Page 17
257-17 (2017-12-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
257-17 (2017-12-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
257-17 (2017-12-08) Written Question- Response Page 10
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 110

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1945-04-30
Gender: male
Family Political Engagement: (Executive Council of Ceylon and Legislative Council of Ceylon) & Grandson of S Pararajasingam(mother: daughter of S. Pararajasingam (member of Senate of Ceylon) )
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112334043/0112884959
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.