සිංහල தமிழ் English
Medium_gamlath-02c1163af07026e629e5a735ef6924ca

Siripala Gamalath

Deputy Minister

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Polonnaruwa district

0272246361 / 0272245369 / 077811420

SUMMARY

#233

Overall Rank

#87

Party Rank

1

Times

Participated in parliament

1

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Date Of Birth: 1952-07-18
Gender: male
Family Political Engagement: Father: Gam Sabha Member
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0272246361 / 0272245369 / 077811420
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.