සිංහල தமிழ் English
Medium_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542

Communist Party of Sri Lanka (CPSL)

91 Dr. N.M. Perera Mawatha, Colombo 08, Sri Lanka.

Summary

138

Times

No. of Individual MP Contributions

1

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.